szpital baner 4

czwartek 15 listopad 2018

ZZ-K- 1152 - 80-2018 Ogłoszenie Konkursu

ZZ-K- 1152 - 80/2018 Wrocław, 02.11.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie - art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.160 ze zm.) i art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

 1. na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

- w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego,

- w zakresie kierowania i zarządzania Pododdziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

- w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

 • w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i I.T., pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  w Bloku Operacyjnym, pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii,

 • w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,

 • w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym,

 • w zakresie endokrynologii w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym,

- w zakresie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielania świadczeń zdrowotnych
w przypadku wezwania,

- pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć,

- w zakresiewykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych

w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu psychiatrii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

 1. na udzielanie pielęgniarskich/położniczych świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu:

- w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław,

- w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32,
50-233 Wrocław,

- w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław,

- w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym lub w Oddziale Chirurgicznym lub w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław,

- w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław,

- w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39.

III. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodniach MSWiA we Wrocławiu i w Jeleniej Górze w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i poradniach specjalistycznych w ramach umów z NFZ:

1/ Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze:

-Podstawowa Opieka Zdrowotna,

- Poradnia Dziecięca,

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Badań Profilaktycznych.

2/ Przychodnia MSWiA we Wrocławiu:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna,

-Poradnia Dziecięca,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – psychoterapia,

- Poradnia Medycyny Pracy i Badań Profilaktycznych,

- Poradnia Chirurgiczna,

- Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

- Poradnia Kardiologiczna.

3. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznychw Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górzepacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym (dot. tylko Przychodni MSWiA we Wrocławiu) oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

4.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górzepacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym (dot. tylko Przychodni MSWiA we Wrocławiu) oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

5.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań dermatologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiupacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

6.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym (dot. tylko Przychodni MSWiA we Wrocławiu) oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

7. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiupacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym, oraz wykonywania i opisywania badań usg serca (poza umową z NFZ), , wykonania i opisania prób wysiłkowych (poza umową z NFZ), odczytywania i opisania wyników badań Holter EKG (poza umową z NFZ), odczytywania i opisania wyników badań Holter RR (poza umową z NFZ).

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z wyjątkiem umów w zakresie kierowania i zarządzania oddziałami z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych – umowa na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiuwww.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wymienić rodzaj świadczenia)”, w terminie do dnia 30.11.2018 r., do godz. 15.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 03.12.2018 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.15.00, w dniu 30.11.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

ogloszenie konkursu  ofert na rok 2019.doc

szczegolowe warunki konkursu 2019.doc